Undervisnings[-]miljøvurdering 2020

I resultatet af den samlede evaluerings- og opfølgningsplan har vi først og fremmest haft fokus to steder:

a. Elevernes daglige trivsel.
b. Det digitale undervisningsmiljø

Bemærkningerne kan læses under de nedenstående afsnit.

Trivsel:
Næsten alle vores elever er rigtig glade for at gå på SINE. Jf. Evalueringen, så behandler de hinanden godt og alle har venner, som de kan være sammen med.
Lærerne på skolen er jf. evalueringen vellidte blandt eleverne. Eleverne møde i øjenhøjde, samtidig med, at latter og en god position humor er en fast bestanddel af dagligdagen. Eleverne mener også, at lærerne handler og agerer retfærdigt.
Vi oplever, ligesom de fleste andre efterskoler, at en del elever vælger at afbryde deres efterskoleophold og stoppe i utide. Eleverne er fordelt på alle linjer
Det har afstedkommet, at vores huslærerrolle er ændret til en kontaktlærerrolle, hvor en lærer har mellem 8-16 elever i sin kontaktgruppe. Vi har iværksat en AKT-gruppe, bestående af 5 AKT-lærere, som er med inde omkring trivslen af de enkelte elever. Endvidere er der ansat en afdelingsleder med ansvar for elevernes trivsel. Denne struktur skal effektiviseres og udvikles yderligere i skoleåret.
Vi indlægger flere kontaktgruppe / husmøder i skoleåret, således at den nære kontakt mellem lærer / elev udvides.
Lærermøderne ændrer struktur og på de pædagogiske møder vægtes foredrag, oplæg og diskussioner om den sociale trivsel højt.
På en efterskole, hvor man går klods op og ned af hinanden døgnet rundt, vil der en gang imellem opstå uenigheder, som så løses på pædagogisk vis. Mobning er et område der er svært at definere – enkelte elever giver udtryk for, at de har oplevet mobning i en eller anden form. Det væsentlige er, at vi som skole – tager hånd om det, og det gør vi, når det opstår!
Vi har planlagt og visualiseret et socialt årshjul, som gør aktiviteter og sociale arrangementer mere synlige for eleverne.
Vi har i indeværende skoleår opprioriteret elevrådet. Eleverne skal føle, at de har en reel medindflydelse. Elevrådet står for en række aktiviteter (husturneringer, foredrag, pigeaftener, karaoke m.fl.), som løbende hen over hele skoleåret skal give gode sociale oplevelser, der styrker sammenholdet i elevflokken.

Det digitale undervisningsmiljø

For at udvikle det teknologiske undervisningsmiljø yderligere, har vi gjort det, at alle eleverne benytter iPads, Macbooks og PC, som en integreret del af undervisningen.

Vi har Apple TV’er i klasseværelserne, HD fjernsyn mm. Eleverne er vant til at navigere rundt i det teknologiske univers.
Eleverne har gennem skoleåret arbejdet med afleveringsmediet WISEflow.

Til de skriftlige prøver vil vi i indeværende skoleår gøre brug af det digitale afleveringsmedie WISEflow. (se mere på www.wiseflow.dk)

Formålet har været;
At gennemføre de skriftlige prøver så let, smidigt og lydløst som muligt.
At digitalisere hele processen omkring håndtering, aflevering, bedømmelse, karaktergivning og arkivering.
At forbedre kvaliteten for alle involverede (studerende, bedømmere og administratorer) og give bedre overblik og proceskontrol.
At overflødiggøre papir, udprintning, forsendelse og fysisk arkivering.
At eleverne oplever, at den måde de arbejder / afleverer i hverdagen, også er muligt til prøverne.
At eleverne kan aflevere uanset enhed. WISEflow er platformsuafhængig og kan bruges på PC, Mac og iPad.

Vi vil i de kommende skoleår arbejde med at gøre undervisningen og miljøet endnu mere digitaliseret.

Undervisningen:

Eleverne er generelt tilfredse med undervisningen og underviserne og de oplever at de motiveres fagligt. De beskriver en god stemning i klasserne og synes at det faglige niveau er højt. Dog oplever en del at de har mange lektier, og at det kan være svært at disponere sin tid rigtigt.

Vi vil derfor fremadrettet tage en dialog i lærergruppen, hvor vi vil tilstræbe at koordinere specielt det skriftlige arbejde, så lektierne bliver fordelt på forskellige uger.

Undervisningslokaler:

Der er en generel tilfredshed med skolens undervisningslokaler samt skolens fælleslokaler.

Sporten:

Generel stor tilfredshed i forhold til sportslinjerne på skolen. Det gælder både trænere, indhold og faciliteter.

Personlig sundhedstilstand:

Eleverne beskriver, at de generelt føler sig sunde og raske og at de sjældent er syge. De oplever, at de generelt er i godt humør og at de dagligt har nemt ved at koncentrere sig.

ca