I loven om åbenhed er fastlagt, at skoler hvert andet år skal foretage en selvevaluering.

På SINE valgte vi at spørge eleverne om både boglige, sportslige og sociale emner i slutningen af skoleåret.

Selvevalueringen er i det løbende skoleår foregået som en trivselsundersøgelse i form af et digitalt spørgeskema til eleverne. 182 elever har svaret og 47 elever har ikke svaret generelt, men der er individuelle forskelle ved de otte spørgsmål.

Der har altså været otte spørgsmål som eleverne har skullet forholde sig til og som overord-net handler om venskaber, kontakt til huslæreren og lærerne generelt, antallet af fælles aktiviteter og stresssymptomer.

Spørgsmålene er gengivet her:

  • Er der elever i dit hus, som hører til dine bedste venner på SINE?
  • Hvor meget har du brugt din huslærer i løbet af skoleåret?
  • Hvor meget har du brugt en anden lærer end din huslærer i løbet af skoleåret?
  • Hvor mange lærere på SINE føler du, at du har en god kontakt til?
  • Hvor mange elever på SINE oplever du som gode venner?
  • Hvordan har du oplevet antallet af fælles aktiviteter i løbet af skoleåret?
  • Har der i løbet af skoleåret på SINE været perioder, hvor der har været så travlt, at du har fået stresslignende symptomer?
  • Hvis du har haft stresslignende perioder, så må du gerne sætte kryds ud for årsagen hertil (hvis du kender dem).

Selvevalueringen har haft et kvalitativt islæt, hvor eleverne har haft mulighed for at svare uddybende på de otte spørgsmål og der har – bortset fra spørgsmål 8 –  ikke været fortrykte svarmuligheder.

Selvevalueringen er også blevet drøftet med elevrådet.

Ad 1) 129 elever har svaret ’ja’ til spørgsmålet om der er elever i  de pågældende huse, som hører blandt de bedste venner på SINE. 15 elever har svaret ’nej’.

Eksempler på elevsvar:

– Ja, det er der. Det har skiftet meget, men jeg har altid haft mindst én elev, som jeg har været ekstremt tæt med.

– Mit værelse er i hvert fald nogle af dem, jeg kan rigtig godt med. Resten af huset knap så meget, men det er fint.

– Selvfølgelig er der det. Vi har et super bånd til hinanden.

– Pigerne på mit værelse hører til nogle af mine tætteste venner her på SINE. De andre i huset er også nogen, jeg har det rigtig godt med.

AD 2) Til spørgsmålet om hvor meget eleverne har brugt deres huslærer i løbet af skoleåret svarer 69 elever ’ikke meget’, 48 elever svarer ’middel’ og 27 elever svarer ’meget’.

Eksempler på elevsvar:

Jeg har ikke rigtig haft problemer i løbet af skoleåret, så kun lidt småting.

Ikke så meget.

Næsten ikke.

Jeg har brugt min huslærer, når der har været problemer med andre i huset.

En del, han har været god til at spørge ind til os og hjælpe os med problemer på skolen.

 

Ad 3) til spørgsmålet om eleven har brugt en anden lærer i stedet for huslæreren har 8 elever svaret ’ja’ (fx: meget, mere, det har jeg tit gjort, okay meget) og 174 elever har svaret nej.

Eksempler på elevsvar:

– Det er vel blevet til et par gange, hvis huslæreren ikke har vagt på skolen og den slags.

– Har haft flere samtaler, både sportslige og personlige, med håndboldtrænerne. Dog også i begrænset omfang.

– Synes ikke der er nogen jeg decideret har brugt, men har snakket meget mere med andre lærere end med min kontaktlærer.

– Har ikke rigtig haft problemer i løbet af skoleåret. Men har brugt dem til skole, min sport og nogen gange min egen udvikling.

AD 4) Til spørgsmålet om hvor mange lærere på SINE eleven føler, at vedkommende har en god kontakt til har 5 elever svaret afvisende ( fx ved ikke, ingen) og 177 elever har svaret positivt.

Eksempler på svar:

– Jeg har 2 – 3 lærere jeg føler jeg kan sige personlige ting til. Så har jeg 7 – 8 lærere jeg kan joke med og har en god kontakt til på den måde.

– Mine trænere, klasselærere og min huslærer.

– Rigtig mange, især mine kontaktlærere og mine faglærere plus mange andre.

– De fleste af dem jeg har noget med at gøre (undervisning, sport) har jeg god kontakt til inklusiv få andre lærere.

 

AD 5) Alle 182 elever svarer, at de har op til flere gode venner på SINE og ingen elever svarer, at de ikke har venner.

Eksempler på elevsvar:

– Mange.

– Jeg har virkelig mange gode venner på SINE, men det er kun én lille gruppe, som jeg føler jeg absolut kan fortælle ALT til.

– Jeg har en rimelig god vennekreds på skolen, som jeg oplever som virkelig gode venner. Det er nogle som jeg selvfølgelig snakker mere med end andre, men generelt er der en god stemning rundt omkring.

– Har en 10 stykker som jeg har rigtig tæt, men har også mange andre gode venner. De 10 er bare de tætteste.

– Jeg oplever størstedelen af skolen som mine venner. Jeg synes, at definitionen af ”gode venner” er svær at definere i det, at jeg forbinder gode venner med, at man kender hinanden næsten ud og ind, hvilket er svært at opbygge på 1 år. Men jeg oplever stadig, at en stor del f skolen er mine gode venner. Da dem jeg er sammen med kender mig næsten ud og ind.

AD 6) I forhold til hvordan eleverne har oplevet antallet af fælles aktiviteter i løbet af skole-året, så svarer 26 elever, at det har der ikke været og 156 elever svarer, at antallet har været godt.

– Passende, ikke for mange ikke for lidt …. Der er både tid til at slappe af, og være social via forskellige aktiviteter.

– Der har være alt for lidt, og hvis der så har været aktiviteter har de ikke været obligatoriske, også er der ikke mange som deltager. Så der kunne have været flere obligatoriske aktiviteter, som fx den i starten af året hvor de forskellige huse var rundt og fortælle/hilse på hinanden.

– Der har været mange, fælles aktiviteter både sjove og knap så sjove.

– Jeg synes der var måske lidt for mange i starten, og så alt for lidt til sidst, jeg synes godt at de kunne blive fordelt ud på året.

– Jeg har oplevet at antallet af fælles aktiviteter som tilstrækkeligt i løbet af året. Det har været en kæmpe fornøjelse at gå på en skole med så mange fede aktiviteter. UNO, Stafet for livet, alle rejserne. Det har virkelig været et oplevelsesrigt efterskoleophold. Hvis det såvidt var muligt kunne der sagtens have været flere oplevelser lignende UNO eller Stafet for livet. Det er mindre ting, som disse der bl.a. ryster os rigtig meget sammen.

– Det har været fint, men nogen gange bliver det lidt for meget.

AD 7) I forhold til om eleverne har haft stresslignende symptomer i løbet af skoleåret, har 103 elever svaret tydeligt nej og 34 elever har svaret ja. Der er 179 elever, der har svaret på spørgsmålet og 42 elever svarer ikke entydigt på spørgsmålet.

– Ja, jeg føler i mange perioder at der har været stress på, både fordi man skal tage hensyn til forældre og venner derhjemme, men man vil også gerne være med på skolen, og være sammen med ens venner der.

– Jeg ved ikke, om jeg har fået stresslignende symptomer, men der var en periode med alt for mange lektier/afleveringer.

– Havde rigtig meget at se til i starten og det var også derfor jeg bl.a. valgte at droppe Cam-bridge og det hjalp rigtig meget. Det lettede meget oppe i mit hoved og det gav en mere fritid til at være social. Men det er ikke fordi jeg som sådan ville kalde det stress.

– Omkring OSO havde jeg stresslignende symptomer. Jeg føler ikke jeg var mig selv. Der var et pres til en og jeg havde enorm travlt.

– Ja, lektier har til tider været stressende, men det er grundet vi har fået lektier i alle fag på samme tid ellers har det ikke været et problem.

– Ja, op til galla. Eller når jeg har en masse at præstere i dans. Når jeg har for høje forventninger til mig selv. Det skal virkelig tages seriøst, det er et problem for flere. Vi nedbryder os selv med det. Der er (lærers navn) god med hendes yoga (lige blandt dansere specielt) søvnmangel er også med til at skubbe en udover kanten.

– Jeg har oplevet at jeg nogle gange har været meget stresset men det har ikke været så alvorlig hvor jeg har haft nogle symptomer på noget vildt. Jeg synes også selv at jeg har været god til at få slappet af der hvor jeg har haft tid til det.

AD 8) I forhold til årsager for stresslignende perioder nævner 27 elever personlige proble-mer, 29 elever lektiemængden på skolen, 6 elever faglige problemer, 7 elever sociale pro-blemer på skolen, 29 elever andre ting og 84 elever –  ud af de samlede 182 svar – melder tilbage, at de ikke har symptomer på stress.

Sammenfatning og konklusion

Sammenfattende må det konstateres, at trivselsundersøgelsen for skoleåret 2016/17 har været relevant. Der kunne måske været stillet flere spørgsmål og enkelte spørgsmål kunne måske have været uddybet, så man havde undgået misforståelser.

Svarprocenten ligger på ca. 75 %, hvilket også må siges at være tildredsstillende.

Overordnet set må det på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen konkluderes at flertallet af eleverne har det godt med deres skolegang på SINE. Det er vigtigt, at de elever, som giver ud-tryk for at de ikke har det godt med enkelte tiltag i skoletilbuddet, har mulighed for at udtryk-ke deres utilfredshed og at denne utilfredshed i form af en kritik bliver taget alvorligt.

Flere elever skelner i deres svar ikke mellem oplevelser og aktiviteter. Desuden åbner spørgs-målet (Ad 6) ikke op for, at man skelner mellem frivillige og obligatoriske aktiviteter, enten som en del af fritiden eller som del af den obligatoriske undervisning.

Mangle elever definerer stress, som fx det at have travlt eller have for mange lektier for på samme tid. Det er derfor vigtigt at italesætte de travle perioder og lære, at det er legalt at sige fra, hvis man får stresssymptomer. Lærerne skal opfordres til at sprede lektierne ud over en længere periode og koordinere med hinanden, hvornår eleverne skal lave lektierne til.

Af nogle af svarene fremgår det også, at de internationale elever på SINE har haft nogle sprog-lige vanskeligheder med hensyn til forståelsen af nogle af spørgsmålene. Fremadrettet ville det være hensigtsmæssigt at gennemgå de danske spørgsmål med dem, inden de skal besvare spørgsmålene.

ca